Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Lập Trình Chuyển Động cho Otto DIY Robot với CircuitPython

Chúng ta đã in 3D và lắp ráp thành công Otto DIY Robot cho Maker Nano RP2040. Trong video này, hãy tìm cách lập trình chuyển động cho robot sử dụng CircuitPython.

Về cơ bản, chúng ta sẽ tìm hiểu cách điều khiển 4 động cơ servo để tạo ra những chuyển động cho robot. Bạn có thể tham khảo chương trình mẫu Cytron đã chuẩn bị sẵn ở bên dưới.

Thư viện

Bạn có thể tải Bộ thư viện Tổng hợp của CircuitPython, sau đó copy những thư viện cần thiết vào thư mục lib trên ổ CIRCUITPY

 • adafruit_motor
 • adafruit_hcsr04.mpy
 • simpleio.mpy

Chương trình mẫu

"""
 
 Connections:
 - Servo left leg = GP2
 - Servo right leg = GP3
 - Servo left foot = GP4
 - Servo right foot = GP5
 - Ultrasonic trig = GP7
 - Ultrasonic echo = GP6
 
 Libraries required from bundle (https://circuitpython.org/libraries):
 - adafruit_motor
 - adafruit_hcsr04.mpy
 - simpleio.mpy
 
 Otto DIY
 - https://www.ottodiy.com/
 
"""

import time
import board
import digitalio
import simpleio
import pwmio
from adafruit_motor import servo
import adafruit_hcsr04

sonar = adafruit_hcsr04.HCSR04(trigger_pin=board.GP7, echo_pin=board.GP6)

SERVO_LL = board.GP2 # Servo for left leg
SERVO_LR = board.GP3 # Servo for right leg
SERVO_FL = board.GP4 # Servo for left foot
SERVO_FR = board.GP5 # Servo for right foot

pwm_ll = pwmio.PWMOut(SERVO_LL, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50)
pwm_lr = pwmio.PWMOut(SERVO_LR, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50)
pwm_fl = pwmio.PWMOut(SERVO_FL, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50)
pwm_fr = pwmio.PWMOut(SERVO_FR, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50)

servo_ll = servo.Servo(pwm_ll)
servo_lr = servo.Servo(pwm_lr)
servo_fl = servo.Servo(pwm_fl)
servo_fr = servo.Servo(pwm_fr)

offset_ll = 8
offset_lr = 0
offset_fl = 10
offset_fr = 0

defaultpos_ll = 90 - offset_ll
defaultpos_lr = 90 - offset_lr
defaultpos_fl = 90 - offset_fl
defaultpos_fr = 90 - offset_fr

def stand():
  servo_ll.angle = defaultpos_ll
  servo_lr.angle = defaultpos_lr
  servo_fl.angle = defaultpos_fl
  servo_fr.angle = defaultpos_fr
  time.sleep(1)

def dance_1():
  for count in range(5):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(4, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*10)
    time.sleep(0.02)

def dance_2():
  for count in range(5):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(4, -1, -1):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*10)
    time.sleep(0.02)

def dance_3():
  for count in range(6):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(6):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  time.sleep(0.2)
  for count in range(5, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(5, -1, -1):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)

def dance_4():
  for count in range(6):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(6):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    time.sleep(0.02)
  time.sleep(0.2)
  for count in range(5, -1, -1):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(5, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    time.sleep(0.02)

def dance_5():
  for count in range(6):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    time.sleep(0.02)
  time.sleep(0.5)
  for count in range(5, -1, -1):
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    time.sleep(0.02)
  time.sleep(0.3)

def dance_6():
  for count in range(3):
    servo_ll.angle = defaultpos_ll - (count*10)
    servo_lr.angle = defaultpos_lr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  time.sleep(0.3)
  for count in range(3):
    for count in range(5):
      servo_ll.angle = defaultpos_ll + (count*10) - 20
      servo_lr.angle = defaultpos_lr + (count*10) - 20
      time.sleep(0.02)
    time.sleep(0.3)
    for count in range(5):
      servo_ll.angle = defaultpos_ll - (count*10) + 20
      servo_lr.angle = defaultpos_lr - (count*10) + 20
      time.sleep(0.02)
    time.sleep(0.3)

def walk_forward():
  for count in range(4):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3):
    servo_ll.angle = defaultpos_ll - (count*10)
    servo_lr.angle = defaultpos_lr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3):
    for count in range(3, -1, -1):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(4):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(5):
      servo_ll.angle = defaultpos_ll + (count*10) - 20
      servo_lr.angle = defaultpos_lr + (count*10) - 20
      time.sleep(0.02)
    for count in range(3, -1, -1):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(4):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(5):
      servo_ll.angle = defaultpos_ll - (count*10) + 20
      servo_lr.angle = defaultpos_lr - (count*10) + 20
      time.sleep(0.02)
  for count in range(3, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(4):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3):
    servo_ll.angle = defaultpos_ll + (count*10) - 20
    servo_lr.angle = defaultpos_lr + (count*10) - 20
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)

def walk_backward():
  for count in range(4):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3):
    servo_ll.angle = defaultpos_ll - (count*10)
    servo_lr.angle = defaultpos_lr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3):
    for count in range(3, -1, -1):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(4):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(5):
      servo_ll.angle = defaultpos_ll + (count*10) - 20
      servo_lr.angle = defaultpos_lr + (count*10) - 20
      time.sleep(0.02)
    for count in range(3, -1, -1):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(4):
      servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
      servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
      time.sleep(0.02)
    for count in range(5):
      servo_ll.angle = defaultpos_ll - (count*10) + 20
      servo_lr.angle = defaultpos_lr - (count*10) + 20
      time.sleep(0.02)
  for count in range(3, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl - (count*2)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr - (count*10)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(4):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3):
    servo_ll.angle = defaultpos_ll + (count*10) - 20
    servo_lr.angle = defaultpos_lr + (count*10) - 20
    time.sleep(0.02)
  for count in range(3, -1, -1):
    servo_fl.angle = defaultpos_fl + (count*10)
    servo_fr.angle = defaultpos_fr + (count*2)
    time.sleep(0.02)

time.sleep(1)

stand()
object_distance = 0
mode = 0
run = False

while True:
  try:
    object_distance = sonar.distance
    print("Object distance: {}cm".format(object_distance))

    if object_distance < 15:
      mode += 1
      run = True
      time.sleep(2)

  except RuntimeError:
    print("Retrying!")
  
  time.sleep(0.1)
  
  if mode == 1 and run == True:
    run = False
    for count in range(3):
      dance_1()
      time.sleep(0.2)
    stand()
  
  elif mode == 2 and run == True:
    run = False
    for count in range(3):
      dance_2()
      time.sleep(0.2)
    stand()
  
  elif mode == 3 and run == True:
    run = False
    dance_3()
    time.sleep(0.5)
    dance_4()
    time.sleep(0.5)
    dance_5()
    stand()
  
  elif mode == 4 and run == True:
    run = False
    dance_6()
    stand()
  
  elif mode == 5 and run == True:
    run = False
    walk_forward()
    stand()
  
  elif mode == 6 and run == True:
    mode = 0
    run = False
    walk_backward()
    stand()
  
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kha
Kha
1 năm trước

mình có cần tải thư viện gì k ạ