Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Thẻ Vino

VNC với NVIDIA Jetson Nano 2GB & B01

VNC with NVIDIA Jetson Nano 2GB & B01

Chúng ta có thể điều khiển từ xa màn hình của NVIDIA Jetson Nano từ một thiết bị khác bằng Virtual Network Computing (VNC). Trong phần hướng dẫn này, mình sử dụng NVIDIA Jetson Nano 2GB. Cách làm cho NVIDIA…