Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

2022 01 06 9 36 53

Hiển thị Nhiệt độ và Độ ẩm từ Cảm biến DHT11 trên LED 8 Đoạn với Maker UNO

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 trên màn LED 8 đoạn với Maker UNO.

Video

Phần Cứng

Đây là danh sách những sản phẩm được sử dụng trong video.

Mạch Điện

Chúng ta đang sử dụng cảm biến Grove, vì thế không yêu cầu mạch bổ sung. DHT11 được kết nối với cổng D2 và màn hình chữ và số được kết nối với cổng i2C của đế grove V2.

Mã Code

Mã code trong phần hướng dẫn này được thể hiện bên dưới

#include <Wire.h>
#include "grove_alphanumeric_display.h"
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2   // what digital pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11

Seeed_Digital_Tube tube;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Wire.begin();
 dht.begin();
 
 tube.setTubeType(TYPE_2,TYPE_2_DEFAULT_I2C_ADDR);

 tube.setBrightness(10);
 tube.setBlinkRate(BLINK_OFF);
 

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 welcome();

 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();

 tube.displayString("Humidity: ",100);
 tube.displayNum(h,100);
 delay(500);
 tube.displayString("Temperature: ", 100);
 tube.displayNum(t,100);
 delay(500);
 tube.displayString("°C ", 100);
 delay(500);

}

void welcome()
{
  tube.displayString("MAKER UNO + DHT11 + ALPHA DISPLAY", 100);
  delay(500);
 
}

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận